Zasady współpracy

POROZUMIENIE

określające zasady współpracy w zakresie Sprzedaży Premiowej
produktów marki Global Fit
zawarte pomiędzy

1. Green Food Sp. z o.o. Sp. Komandytowa z siedzibą w Krakowie, przy ul. Półłanki 62A, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy pod numerem 0000477668, posiadająca NIP: 8952024733, o wysokości kapitału zakładowego: 5 000 zł zwaną dalej „Producentem” lub „Spółką”

a,

2. Osobą fizyczną, przystępującą w rozumieniu niniejszego porozumienia, do uczestnictwa w Sprzedaży Premiowej produktów marki Global Fit, zwaną dalej „Dystrybutorem”,

zwane dalej „Stronami”.

ZASADY OGÓLNE

§ 1.

Przedmiotem niniejszego Porozumienia jest określenie zasad współpracy pomiędzy Stronami w zakresie sprzedaży premiowej produktów marki „Global-Fit” zwanych dalej Towarami, szczegółowo opisanymi w Załączniku nr 1 na zasadach określanych niniejszym Porozumieniem.

§ 2.

Umowy z klientami Producenta zawierane będą na podstawie ogólnych warunków określonych w treści Porozumienia, ustaleń z Producentem oraz stawek cenowych określonych w Cenniku, stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego Porozumienia.

§ 3.

1. Strony zgodnie ustalają, iż Dystrybutor będzie posiadał prawo nabywania od Producenta na zasadach nie-wyłączności towarów marki Global-Fit i ich dalszej odsprzedaży na swój własny rachunek na zasadach określonych w dalszej części Porozumienia.
2. Dystrybutor nie jest pracownikiem, agentem ani przedstawicielem Producenta.
3. Dystrybutor nie jest uprawniony do zaciągania zobowiązań na rzecz Producenta ani do występowania w jego imieniu.
4. Strony zgodnie przyjmują, iż Dystrybutor może sprzedawać Towary nabyte od Producenta na własny użytek Klientom poza siecią sprzedaży Producenta, jednak w takim przypadku wyłączona jest jakakolwiek odpowiedzialność Producenta z tytułu realizacji obowiązków wynikających z Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827).

§ 4.

1. Sprzedawca nie korzysta z pozasądowego rozwiązywania sporów, o których mowa w ustawie z dnia 23 września 2016 r., o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich.

WZAJEMNE ZOBOWIĄZANIA STRON

§ 5.

1. Dystrybutor zobowiązuje się do:
a) nabywania Towarów w wyłączenie w siedzibie Producenta lub od innych Dystrybutorów,
b) prezentowania Towarów, w sposób zgodny z zaleceniami Producenta oraz zapewniający przekazanie wszystkich niezbędnych informacji o towarze określających jakość
i właściwości Towarów oraz warunków związanych z właściwym przechowywaniem Towarów,
c) przekazywania Klientom oraz współpracownikom, zgodnie z wytycznymi Producenta wszelkich niezbędnych informacji dotyczących zasad funkcjonowania sieci sprzedaży Towarów, warunków nabywania produktów, warunków gwarancji udzielanej w związku ze sprzedażą Towarów, okresie ich przydatności do spożycia oraz instrukcji obsługi,
d) prezentowania i sprzedaży Towarów w ich oryginalnej formie i opakowaniu, objaśniania ich zastosowania, przestrzegania przed nieprawidłowym użyciem zgodnie z zaleceniami podanymi na etykietach,
e) nie składania jakichkolwiek ofert lub akceptowania reklamacji dotyczących sprzedanych Towarów odbiegających od warunków gwarancji oferowanych przez Producenta,
f) zapewnienia niezbędnych, z technicznego punktu widzenia, warunków przechowywania
zakupionych Towarów,
g) przekazywania Klientom wyłącznie materiałów reklamowych i promocyjnych dostarczanych mu przez Producenta oraz okazywania materiałów reklamowych zaakceptowanych przez Producenta,
h) niezwłocznego informowania Producenta o wszelkich zmianach dotyczących Dystrybutora mogących mieć wpływ na wykonywanie obowiązków wynikających
z niniejszego Porozumienia.
2. W ramach niniejszego Porozumienia Dystrybutor ma prawo do:
a) uzyskania w skali miesiąca określonego poziomu sprzedaży zakupu Towarów na potrzeby własne, jak i w celu dalszej sprzedaży odbiorcom końcowym,
b) pozyskiwania nowych klientów w celu nawiązania z nimi współpracy w ramach sieci dystrybutorskiej Towarów Producenta,
c) przeprowadzania regularnych szkoleń dla nowych Dystrybutorów pozyskiwanych przez niego do programu sprzedaży premiowej.
3. Szczegółowe warunki w zakresie realizacji strategii sprzedaży zostały określone w treści Planu Marketingowego stanowiącym Załącznik nr 3 do Porozumienia,

§ 6.

W ramach realizacji niniejszego Porozumienia Dystrybutor, zobowiązuje się do prowadzenia działań z należytą starannością, mając na uwadze prestiż i renomę Producenta oraz Towarów.

§ 7.

Producent w ramach realizacji przedmiotu niniejszej Porozumienia zobowiązuje się do:
a) sprzedaży i dostarczenia Dystrybutorowi Towarów,
b) realizacji dostaw Towarów zakupionych przez pozyskanych przez Dystrybutora Klientów,
c) informowania na bieżąco Dystrybutora o zmianach w zakresie rodzaju i właściwościach Towarów oraz przewidywanych zmianach ich cen;
d) terminowego uiszczenia wynagrodzenia,,
e) przekazywania aktualnych wiadomości odnośnie posiadanej przez niego oferty,
f) przydzielenia Dystrybutorowi indywidualnego kodu ID i KK,
g) odprowadzania podatku zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 8.

1. Producent oświadcza, że jest wyłącznie uprawniony z praw ochronnych na znaki towarowe zamieszczone na Towarach w postaci logotypów Towarów marki „Global Fit” oraz „Green Food”.
2. Strony zgodnie przy tym uzgadniają, iż każdorazowe, samodzielne przygotowanie przez Dystrybutora materiałów reklamowych lub podjęcie jakichkolwiek innych działań marketingowych z wykorzystaniem znaku towarowego Producenta wymaga jego uprzedniej akceptacji w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.
3. Naruszenie wskazanego obowiązku może łączyć się możliwością rozwiązania Porozumienia ze skutkiem natychmiastowym.

§ 9.

1. Każdy z Towarów wskazanych w § 1 Porozumienia posiada określoną liczbę punktów CV wynikającą z bazy CV Towarów Producenta, która jest identyczną we wszystkich krajach, w których prowadzona jest działalność przez Producenta i stanowi podstawę dla ustalania wysokości wynagrodzenia z tytułu sprzedaży Towarów.
2. Dystrybutor z tytułu zakupu Towarów zarówno w ramach sieci jak i na własny użytek otrzymuje punkty, które są sumowane na koncie w panelu Dystrybutora.
3. Dystrybutor może wymienić uzyskane punkty CV na środki pieniężne, w kolejnym miesiącu w oparciu o zgłoszenie określające liczbę punktów CV do wymiany.
4. Zgłoszenie, o którym mowa w ust.3 musi być przedłożone Producentowi do godziny 13.00.
5. Przelewy środków finansowych z tytułu zamiany punktów CV na środki pieniężne są realizowane do 48 godzin, w dni robocze, od dnia następnego po złożeniu zgłoszenia przez Dystrybutora.

§ 10.

1. Wysokość i sposób naliczania punktów z tytułu sprzedaży Towarów określone w treści Planu Marketingowego, mogą być zmienione.
2. Zmiany o których mowa w ust. 1 będą obowiązywać od pierwszego 1 dnia kolejnego miesiąca i będą przekazywane Dystrybutorowi na wskazany adres e-mail.
3. Poza wynagrodzeniem określonym w ust. 1 Dystrybutor ma prawo do uzyskiwania dodatkowych bonusów z tytułu obrotu Towarami dokonanych przez pozyskanych przez niego Dystrybutorów.
6. Wysokość premii, o której mowa w ust. 1-4 oraz sposób jej ustalania zostały szczegółowo określone w treści Planu Marketingowego.
7. Łączna kwota wynagrodzenia wypłacana Dystrybutorowi jest ustalana w oparciu o sumę punktów CV uzyskanych przez Dystrybutora w wyniku podejmowanych przez niego działań dystrybucyjnych, samodzielnie oraz w ramach grupy Dystrybutorów współtworzących sieć sprzedaży Towarów Producenta.
8. Baza CV dla każdego Towaru jest przedstawiona w karcie produktów, zamieszczonej na sklepie internetowym Producenta na stronie www.green-food.pl.

ROZWIĄZANIE POROZUMIENIA

§ 11.

1. Porozumienie zostaje zawarte na czas nieokreślony.
2. Początkiem biegu terminu obowiązywania Porozumienia jest data rejestracji Dystrybutora w systemie Producenta.
3. Porozumienie wygasa po upływie 10 miesięcy w sytuacji braku aktywności po stronie Dystrybutora.

§ 12.

Każda ze Stron ma prawo rozwiązać jednostronnie Porozumienie z zachowaniem
1-miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca, informując
o swoim zamiarze drugą Stronę w formie pisemnej i/lub drogą e-mail w terminie 14 dni.

§ 13.

1. W przypadku rozwiązania Porozumienia z inicjatywy Dystrybutora, będzie on zwolniony
z wszelkich zobowiązań wobec Producenta, wynikających z Porozumienia i dotyczących Planu marketingowego.
2. Ponowne zawarcie Porozumienia z Dystrybutorem w sytuacji określonej w ust. 1 jest możliwego upływie roku od dnia rozwiązania poprzedniego Porozumienia.
3. Natomiast w sytuacji określonej w treści § 11 ust. 3 Porozumienie może być zawarte ponownie w każdym momencie.
4. Rozwiązanie Porozumienia nie ma wpływu na realizację zobowiązań wobec Klientów pozyskanych przez Dystrybutora.

§ 14.

1. W przypadku, gdy Dystrybutor złoży oświadczenie o zamiarze rozwiązania Porozumienia w terminie wcześniejszym niż 14 (czternaście) dni od dnia zawarcia Porozumienia, Dystrybutorowi przysługuje uprawnienie do zwrotu zakupionego towaru i żądania zwrotu kwot, zapłaconych za Towar.
2. Termin zwrotu Towarów wynosi 14 (czternaście) dni od dnia, w którym przedłożono stosowne oświadczenie o którym mowa w ust. 1 przy czym kwota wypłaty z tytułu zakupionych Towarów może być pomniejszona przez Producenta o:
a/ sumy, które podlegają opłacie bądź już zostały opłacone za towar dostarczony odbiorcy końcowemu i przez niego opłacony,
b/ wartość zamówień towarów już dostarczonych do Dystrybutora oraz niezwróconych przez niego lub odebranych przez osoby nieposiadające do tego odpowiednich uprawnień, nadanych przez Global-Fit,
c/ wartość towarów zamówionych i zwróconych, jednak uszkodzonych z winy Dystrybutora lub równowartość wyrobów zniszczonych.
3. W wypadku, gdy Dystrybutor złoży oświadczenie o zamiarze rozwiązania Porozumienia w terminie późniejszym niż 14 (czternaście) dni od dnia zawarcia wymienionej Porozumienia decyzja w przedmiocie warunków zwrotu Towaru oraz zwrotu jego wartości należy do Producenta.

§ 15.

W przypadku rozwiązania Porozumienia przez Producenta za wypowiedzeniem warunki zwrotu towarów oraz zwrotu wartości zakupionych Towarów określa Producent.

§ 16.

1. Producent może rozwiązać Porozumienie bez wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy:
a) Dystrybutor prowadzi działalność w sposób niezgodny z wymogami i standardami jakości opisanymi w treści niniejszego Porozumienia,
b) Dystrybutor narusza obowiązki określone w treści § 17 Porozumienia w zakresie działalności konkurencyjnej oraz zakazu poufności.

ZAKAZ DZIAŁALNOŚCI KONKURENCYJNEJ
POUFNOŚĆ

§ 17.

1. Dystrybutor w okresie obowiązywania niniejszej Porozumienia zobowiązuje się do nie podejmowania działalności konkurencyjnej w stosunku do prowadzonej przez niego działalności w ramach sieci sprzedaży Towarów marki Global Fit, w tym zobowiązuje się iż w okresie trwania Porozumienia, że nie będzie reklamował ani rozpowszechniał towarów konkurencyjnych wobec towarów marki Global-Fit, jak również, iż nie będzie działał jako dystrybutor innych firm, prowadzących swoją działalność w oparciu o metodę rozpowszechniania produktu w marketingu wielopoziomowym i metodę sprzedaży bezpośredniej produktów konkurencyjnych na rynku.
2. Naruszenie przez Dystrybutora wskazanych w ust. 1 zobowiązań stanowi podstawę do rozwiązania Porozumienia ze skutkiem natychmiastowym.
3. Dystrybutor w trakcie obowiązywania Porozumienia może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży bezpośredniej w ramach innych systemów Network Marketingu z wyłączeniem jednak wszystkich firm zajmujących się dystrybucją produktów o charakterze konkurencyjnym w okresie trwania Porozumienia oraz w okresie 12 miesięcy od jej wygaśnięcia.
4. W przypadku podjęcia przez Dystrybutora działalności, o której mowa w ust.1 jest on zobowiązany do utrzymywania odrębność i niezależność organizacji dla każdego niekonkurencyjnego przedsięwzięcia.

§ 18.

1. Strony zgodnie uzgadniają, że informacje techniczne, handlowe oraz dotyczące organizacji
i zarządzania przedsiębiorstwem Producenta uzyskane w związku z wykonywaniem obowiązków przez Dystrybutora stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
2. Informacje, o których mowa w ust. 1, mogą być wykorzystywane przez Dystrybutora wyłącznie w celu wykonywania obowiązków wynikających z niniejszego Porozumienia.
3. Dystrybutor zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy informacji, o których mowa
w ust. 1.

§ 19.

Strony zgodnie przyjmują, że wszelkie Załączniki wskazane w treści niniejszego Porozumienia stanowią jej integralną część.

§ 20.

Wszelkie zmiany niniejszej Porozumienia wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 21.

W kwestiach nieuregulowanych niniejszą Porozumieniem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 22.

Treść Porozumienia, zamieszczona na stronie Producenta -www.green-food.pl – stanowi podstawę realizacji wzajemnych zobowiązań między Stronami

 

 

ZAŁĄCZNIK 1

pdf-icon LISTA PRODUKTÓW MARKI GLOBAL FIT

 

ZAŁĄCZNIK 2

pdf-icon CENNIK PRODUKTÓW MARKI GLOBAL FIT

 

ZAŁĄCZNIK 3

pdf-icon PLAN MARKETINGOWY